Ogólne warunki handlowe

Tutaj znajdą Państwo wszystkie informacje, które są potrzebne, aby dokonać u nas zakupu.
Jeśli nie znajdą Państwo tego, czego szukają, prosimy o kontakt z nami.

Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej “warunkami handlowymi”) mają zastosowanie do umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego iDent-system.pl znajdującego się na stronie internetowej www.ident-system.pl (zwanej dalej “stroną internetową”) pomiędzy

nasza firma

Delina Internatinal s.r.o.
Vítkova 188/22, Praga 186 00
09263969, DIC: CZ09263969
e-mail kontaktowy: info@ident-system.pl

jako sprzedawca

a ty jako kupujący

1. Przepisy wstępne

Na mocy Umowy kupna zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu towarów określonych w zamówieniu, a Państwo zobowiązują się do odbioru tych towarów i zapłacenia nam ceny zakupu (lub po prostu “Ceny”), w tym kosztów związanych z dostawą towarów i wszelkich opłat związanych z wybraną metodą płatności, określoną w zamówieniu.

Nabywacie Państwo tytuł prawny do towarów po zapłaceniu pełnej ceny zakupu, ale nie przed wejściem w posiadanie towarów.

Czy umowa kupna-sprzedaży dotyczy tylko towaru?

Umowa sprzedaży (lub po prostu “umowa”) odnosi się tutaj do każdej umowy zawartej zgodnie z niniejszymi warunkami. Może to obejmować na przykład umowę o świadczenie usług.

Czy umowa sprzedaży jest umową konsumencką?

Umowa jest umową konsumencką, jeśli jesteś konsumentem, tzn. jeśli jesteś osobą fizyczną i kupujesz towar poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub zawodowej. W przeciwnym razie nie jest to umowa konsumencka i nie jesteś objęty ochroną konsumencką na mocy prawa i niniejszych warunków. W szczególności jako osoba niebędąca konsumentem nie masz prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

Jakie specjalne prawa przysługują Ci jako konsumentowi?

Jako konsument, masz w szczególności:

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, takich jak telefon, e-mail lub handel internetowy (art. 5 niniejszych warunków);
prawo do 24-miesięcznej gwarancji na nieużywany towar konsumpcyjny (stosowanie gwarancji jest regulowane przez procedurę reklamacyjną);
prawo do informacji przed zawarciem umowy (informacje są zawarte w niniejszych warunkach lub na interfejsie internetowym);
prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy (art. 7.3 niniejszych warunków).

Co reguluje nasz stosunek prawny?

Nasz stosunek prawny jest regulowany przez następujące dokumenty:

niniejsze warunki, które określają i precyzują nasze wzajemne prawa i obowiązki;
Procedura składania skarg, którą będziemy się kierować przy składaniu skargi;
Warunki korzystania z interfejsu internetowego, które regulują rejestrację w interfejsie internetowym, ochronę Państwa danych osobowych, ochronę zawartości interfejsu internetowego oraz pewne inne relacje związane z korzystaniem z interfejsu internetowego;
warunków, zasad i instrukcji podanych na interfejsie internetowym, w szczególności przy zawieraniu umowy;
zamówienie i jego przyjęcie przez nas,

oraz, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie, następujące przepisy prawne:

Ustawa nr 89/2012 Dz. U., Kodeks cywilny w obowiązującym brzmieniu (dalej jako “Kodeks cywilny”);
Ustawa nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumentów, w obowiązującym brzmieniu (tylko jeśli jesteś konsumentem).

Jeśli Twoje miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się poza Republiką Czeską lub jeśli nasz stosunek prawny zawiera jakikolwiek inny element międzynarodowy, przyjmujesz do wiadomości, że nasz stosunek podlega prawu czeskiemu. Jeżeli jesteś konsumentem i prawo Twojego kraju zamieszkania zapewnia wyższy poziom ochrony konsumenta niż prawo czeskie, to w stosunku prawnym przysługuje Ci ten wyższy poziom ochrony.

Jak zaakceptować regulamin?

Wysyłając zamówienie, a także potwierdzając je na interfejsie internetowym, potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszymi warunkami i zgadzasz się z nimi.

Możemy zmieniać lub modyfikować brzmienie warunków i zasad. Twoje prawa i obowiązki są zawsze regulowane przez brzmienie warunków, na podstawie których zostały one wprowadzone w życie.

2. Umowa kupna

 

Jak zawrzeć umowę kupna-sprzedaży?

W interfejsie internetowym znajduje się lista towarów wraz z opisem głównych cech każdej pozycji. Dla każdej pozycji podana jest cena zawierająca wszystkie podatki, cła i opłaty. Prezentacja towaru ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi naszej propozycji zawarcia umowy w rozumieniu § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego. Aby zawrzeć umowę, konieczne jest złożenie przez Państwa zamówienia i jego przyjęcie przez nas.

Jak złożyć zamówienie?

Zamówienie można zawsze złożyć za pośrednictwem interfejsu internetowego (wypełniając formularz), alternatywnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, który udostępniamy zgodnie z aktualnymi informacjami na interfejsie internetowym.

Zamówienie musi zawierać wszystkie informacje przewidziane w formularzu, w szczególności dokładne oznaczenie zamawianego towaru (lub numeryczne oznaczenie towaru), liczbę sztuk, wybrany sposób płatności i transportu oraz Państwa dane kontaktowe (ewentualnie dane dostawy i dane do faktury).

Przed wysłaniem zamówienia prosimy o sprawdzenie wprowadzonych informacji; po naciśnięciu przycisku “ZAMAWIAM” zamówienie staje się wiążące. Informacje podane w wiążącym zamówieniu uważamy za prawidłowe i kompletne. Prosimy o niezwłoczne informowanie nas o wszelkich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Poinformujemy Cię o otrzymaniu Twojego zamówienia. Informacja (potwierdzenie) o otrzymaniu zamówienia jest wysyłana automatycznie i nie stanowi przyjęcia przez nas zamówienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w potwierdzeniu.

Jeśli będziemy mieli jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności i wagi zamówienia, możemy skontaktować się z Tobą w celu jego weryfikacji. Możemy odmówić przyjęcia niezweryfikowanego zamówienia. Takie zamówienie będzie traktowane tak, jakby nie zostało złożone.

Kiedy zawierana jest umowa?

Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania od nas potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail podany w zamówieniu. W przypadku braku akceptacji zamówienia, umowa zostaje zawarta w momencie zapłaty pełnej ceny zakupu lub odbioru zamówionego towaru (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Przyjęcie zamówienia (akceptacja) może być częścią informacji o otrzymaniu zamówienia zgodnie z punktem 2.2 niniejszych warunków (jeśli jest to wyraźnie określone w potwierdzeniu) lub może nastąpić oddzielnie od potwierdzenia.

Informacje o poszczególnych krokach technicznych prowadzących do zawarcia umowy są widoczne z poziomu interfejsu internetowego.

Czy można anulować zamówienie, które zostało już wysłane?

Możesz anulować zamówienie, które nie zostało jeszcze przez nas przyjęte (tzn. nie wysłano Ci potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez nas zgodnie z artykułem 2.3 niniejszego regulaminu) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszystkie otrzymane przez nas zamówienia są wiążące. Późniejsze anulowanie zamówienia jest możliwe tylko po uzgodnieniu z nami. W przypadku anulowania w ten sposób zamówienia na towary, które nie mogą zostać wycofane z umowy (szczegóły w punkcie 5), mamy prawo do zwrotu kosztów, które już ponieśliśmy w związku z umową.

Czy cena wyświetlana na interfejsie internetowym może zostać zmieniona?

Ceny prezentowanych towarów oraz ceny za opakowanie, wysyłkę i dostawę pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane na interfejsie internetowym. Ewentualne rabaty na cenę towaru nie mogą być łączone ze sobą, chyba że na interfejsie internetowym wyraźnie zaznaczono inaczej.

W przypadku wystąpienia oczywistego błędu technicznego z naszej strony w wyświetlaniu ceny towaru na interfejsie internetowym lub podczas procesu zamawiania, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Państwu towaru po wyraźnie błędnej cenie, nawet jeśli otrzymali Państwo potwierdzenie przyjęcia zamówienia zgodnie z niniejszymi warunkami. W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy.

Jeśli cena podana dla towaru na interfejsie internetowym lub podczas procesu zamawiania nie jest już aktualna, poinformujemy Cię o tym niezwłocznie. Jeśli Państwa zamówienie nie zostało jeszcze przyjęte, nie jesteśmy zobowiązani do zawarcia umowy.

Na wysłane zamówienia nie mają wpływu zmiany cen, które nastąpiły pomiędzy momentem wysłania zamówienia a jego przyjęciem przez nas zgodnie z punktem 2.3 niniejszych warunków.

W jakich językach może być zawarta umowa?

Umowa może być zawarta w języku czeskim, chyba że wyraźnie uzgodnimy inny język.

Czy mają Państwo możliwość otrzymania umowy w formie tekstowej?

Umowa nie została zawarta w formie pisemnej z podpisami stron umowy. Umowa składa się z niniejszych warunków, Twojego zamówienia i naszej akceptacji. Cała umowa zostanie wysłana do Ciebie pocztą elektroniczną lub, na Twoje życzenie, wydrukowana pocztą. W przypadku wysyłki pocztą możemy poprosić Cię o pokrycie związanych z tym kosztów.

Czy umowa jest gdzieś przechowywana?

Umowę (w tym niniejsze warunki) przechowujemy w formie elektronicznej. Umowa nie jest dostępna dla osób trzecich, ale prześlemy ją Państwu na życzenie.

Co zrobić, jeśli nie rozumiesz czegoś w umowie?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące warunków lub umowy, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Chętnie udzielimy Państwu wszelkich niezbędnych informacji.

3. Warunki płatności

Jakie metody płatności akceptujemy?

Cenę zakupu można zapłacić głównie za pomocą następujących metod:

za pobraniem;
w gotówce przed dostawą towaru przelewem na nasze konto bankowe (instrukcja zostanie podana w potwierdzeniu zamówienia).
Wszelkie inne metody płatności są wskazane w interfejsie internetowym.

Niektóre metody płatności (w szczególności za pobraniem) mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami. Opłaty te są wyświetlane na interfejsie internetowym. Ostateczna cena będzie zawsze podana w zamówieniu, która zawiera już opłaty związane z wybraną formą płatności.

Kiedy należy zapłacić cenę zakupu?

W przypadku płatności gotówką, cena jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej przed dostawą towaru, cena jest płatna w ciągu pięciu dni od otrzymania zamówienia zgodnie z artykułem 2.3.

W jakiej walucie można płacić?

Płatność za towar jest możliwa w koronach czeskich (CZK).

Kiedy możemy zażądać wpłaty zaliczki lub płatności z góry?

W szczególności w przypadku zamówień o łącznej cenie ponad 5.000 CZK możemy zażądać przedpłaty ceny zakupu.

Jesteśmy również uprawnieni do wezwania Państwa do zapłaty pełnej ceny towaru przed jego wysłaniem lub przekazaniem (§ 2119 ust. 1 kodeksu cywilnego nie ma zastosowania).

4. Warunki dostawy

Jak wysyłamy towar?

Metody dostawy są wymienione w interfejsie internetowym. W zamówieniu można wybrać konkretny sposób dostawy. Jeśli nie wybierzesz sposobu wysyłki, możemy go ustalić.

Jaki jest koszt dostawy towaru?

Koszt dostawy zawsze zależy od wielkości i rodzaju towaru oraz od cennika wybranego przewoźnika. Rzeczywisty koszt dostawy jest wyświetlany na interfejsie internetowym.

W zamówieniu zawsze będzie podana ostateczna cena, która zawiera już koszt wybranej metody wysyłki.

Kiedy dostarczymy Ci towar?

Czas dostawy zawsze zależy od dostępności towaru oraz wybranego sposobu transportu i płatności.

Towary znajdujące się w magazynie wysyłane są zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zamówienia (przy wysyłce za pobraniem) lub od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie (przy płatności bezgotówkowej).

Towary, których nie ma w magazynie, są wysyłane tak szybko, jak to możliwe. Poinformujemy Państwa o dokładnej dacie.

Dostawa towarów zgodnie z niniejszymi warunkami oznacza, że towary są dostarczane do Ciebie. Jeżeli bezzasadnie odmówią Państwo przyjęcia dostawy towarów, nie będzie to uważane za brak dostawy towarów z naszej strony ani za odstąpienie od umowy z Państwa strony.

Jaka jest procedura odbioru towaru?

Po otrzymaniu towaru należy sprawdzić, czy opakowanie towaru jest nienaruszone. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień, prosimy o niezwłoczne poinformowanie przewoźnika i nas. Jeśli odmówisz przyjęcia przesyłki z uszkodzonym opakowaniem, nie jest to uważane za nieuzasadnioną odmowę.

Od momentu odbioru towaru (lub od momentu, w którym byliście Państwo zobowiązani do odbioru towaru, ale nie zrobiliście tego z naruszeniem umowy) odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na Państwa.

Co się stanie, jeśli nie wejdziesz w posiadanie towaru?

Jeżeli z przyczyn leżących po Państwa stronie konieczne jest dostarczenie towaru w sposób powtarzalny lub inny niż uzgodniony, są Państwo zobowiązani do pokrycia kosztów takiego dostarczenia.

W przypadku, gdy nie odbiorą Państwo towaru bez uzasadnienia i jednocześnie nie dojdzie do odstąpienia od umowy kupna zgodnie z punktem 5, przysługuje nam prawo do rekompensaty kosztów dostawy i magazynowania towaru oraz innych kosztów, które poniesiemy w wyniku nieprzyjęcia towaru. Koszty te nie mogą przekroczyć maksymalnej kwoty 100 zl lub ceny zakupu, jeżeli jest ona niższa niż 100 zl.

Ponadto w takim przypadku mamy prawo do odstąpienia od umowy.

5. Odstąpienie od Umowy Nabycia

Jak można odstąpić od umowy?

Możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, a jeżeli dostawa jest podzielona na kilka części, od daty otrzymania ostatniej dostawy. Zalecamy przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na nasz adres do doręczeń lub e-mail. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać z przykładowego formularza. Bez zbędnej zwłoki potwierdzimy otrzymanie zawiadomienia.

Nie muszą Państwo podawać żadnych powodów wycofania się z umowy.

Jakie są konsekwencje wycofania się?

Poprzez odstąpienie od umowy, umowa zostaje anulowana od samego początku i jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta.

Jeżeli prezent został przekazany Państwu wraz z towarem za Państwa zgodą, umowa prezentu przestaje obowiązywać z chwilą odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze stron. Prezent należy odesłać do nas razem ze zwracanym towarem.

Kiedy nie mogę odstąpić od umowy?

Zgodnie z § 1837 Kodeksu Cywilnego nie można odstąpić między innymi od następujących umów:

dostawa towarów łatwo psujących się i towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami;
dostarczenia towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które zostały usunięte z opakowania i nie mogą być zwrócone ze względów higienicznych.

Jak zwrócić do nas towar?

Mają Państwo obowiązek zwrócić nam towar w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy na nasz adres dostawy lub na adres naszej siedziby. Prosimy nie wysyłać towaru za pobraniem. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania towarów wysyłanych za pobraniem.

Zalecamy, aby do zwracanego towaru dołączyć:

kopię dowodu dostawy i faktury, jeśli te dokumenty zostały wystawione, lub inny dowód zakupu;
pisemne oświadczenie o rezygnacji (na naszym formularzu lub w inny sposób) oraz wybrany sposób zwrotu pieniędzy (przelew bankowy, odbiór osobisty gotówki lub przekaz pocztowy lub inny). Prosimy o podanie w oświadczeniu adresu dostawy, numeru telefonu i adresu e-mail.

Nieprzedstawienie któregokolwiek z powyższych dokumentów nie stanowi przeszkody dla pozytywnego rozpatrzenia Państwa odstąpienia od umowy zgodnie z warunkami prawnymi.

Kiedy dostaniesz z powrotem swoje pieniądze?

Zwrócimy Ci wszelkie otrzymane pieniądze w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Należy jednak pamiętać, że nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu pieniędzy, dopóki nie zwrócą nam Państwo towarów lub nie dostarczą dowodu, że wysłali je Państwo do nas.

Oprócz ceny zakupu przysługuje Ci również zwrot kosztów dostarczenia towaru do Ciebie. Jeśli jednak wybrałeś sposób dostawy inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez nas, zwrócimy Ci koszt dostawy towarów w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy.

Zwrócimy Ci pieniądze:

w ten sam sposób, w jaki je otrzymaliśmy; lub
w sposób, o który prosisz.

Oprócz powyższych metod, zawsze możemy zwrócić pieniądze, wysyłając je na konto bankowe lub konto, z którego środki zostały przelane w celu zapłaty ceny zakupu (chyba że poinformujesz nas o tym w ciągu dziesięciu dni od anulowania). Akceptując niniejszy regulamin, wyrażasz zgodę na przesłanie środków zgodnie z poprzednim zdaniem, pod warunkiem, że nie poniesiesz w ten sposób żadnych dodatkowych kosztów.

Ponosicie Państwo koszty przesłania zwracanego towaru na nasz adres, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może być odesłany zwykłą drogą pocztową.

Co zrobić, jeśli zwracany towar jest uszkodzony?

Wysyłając towar prosimy o zapakowanie go w odpowiednie opakowanie, aby nie uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Jeśli stwierdzimy, że odesłany przez Ciebie towar jest uszkodzony, zużyty, zabrudzony lub częściowo zużyty, będziesz zobowiązany wobec nas do zmniejszenia jego wartości.

Kiedy możemy odstąpić od umowy kupna-sprzedaży?

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

w wyniku błędu technicznego na interfejsie internetowym wyświetlona została wyraźnie nieprawidłowa cena towaru (art. 2.5 niniejszych warunków handlowych);
towar nie może być dostarczony na pierwotnych warunkach z przyczyn obiektywnych (przede wszystkim dlatego, że towar nie jest już produkowany, dostawca zaprzestał dostaw do Republiki Czeskiej itp;)
wykonanie staje się obiektywnie niemożliwe lub niezgodne z prawem.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności, niezwłocznie poinformujemy Państwa o naszym odstąpieniu od umowy. Wypowiedzenie jest skuteczne wobec Państwa od momentu jego doręczenia.

Jeśli zapłaciłeś już cenę zakupu w całości lub w części, zwrócimy Ci otrzymaną kwotę w gotówce na konto, które nam w tym celu udostępniłeś lub z którego dokonałeś płatności. Zwrotu pieniędzy dokonamy w ciągu pięciu dni od anulowania umowy kupna-sprzedaży.

6. Prawa z tytułu wadliwego wykonania

Twoje prawa wynikające z wadliwego wykonania umowy są regulowane przez obowiązujące ogólnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności §§ 1914 do 1925, 2099 do 2117 oraz, jeśli jesteś konsumentem, §§ 2158 do 2174 kodeksu cywilnego).

W przypadku dochodzenia praw wynikających z wadliwego wykonania umowy, będziemy postępować zgodnie z naszą Procedurą Reklamacyjną. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Procedurą Składania Reklamacji przed złożeniem reklamacji, tak aby reklamacja mogła być rozpatrzona jak najszybciej i w sposób satysfakcjonujący dla Państwa.

7. Postanowienia końcowe

Jakie mamy uprawnienia do wykonywania naszych działań i kto nas w tym kontroluje?

Jesteśmy uprawnieni do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Nasza działalność nie podlega żadnym innym upoważnieniom.

Kontrola handlu jest przeprowadzana w zakresie swoich kompetencji przez właściwy organ handlowy. Czeska Inspekcja Handlowa (http://www.coi.cz/) kontroluje przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących wymagań technicznych dla towarów i bezpieczeństwa towarów. Czeska Inspekcja Handlowa sprawdza również przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Praw konsumentów bronią również stowarzyszenia interesów konsumentów i inne organy ochrony konsumentów.

Jak rozpatrujemy skargi?

Wszelkie reklamacje rozpatrujemy poprzez nasz e-mail kontaktowy. Możesz również skontaktować się z organami wymienionymi w artykule 7.1. Nie jesteśmy związani żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do naszych klientów, ani nie stosujemy się do takich kodeksów.

Jakie prawa przysługują Państwu w przypadku sporu konsumenckiego?

Jeśli jesteś konsumentem i jeśli w ramach umowy między nami dojdzie do sporu, którego nie będziemy w stanie rozwiązać bezpośrednio, masz prawo skierować spór do Czeskiego Urzędu Inspekcji Handlowej (adres: Czeski Urząd Inspekcji Handlowej, Główny Inspektorat – Dział ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praga 2; interfejs internetowy: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; kontakt elektroniczny: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa w ciągu 1 roku od dnia, w którym po raz pierwszy skorzystali Państwo z prawa będącego przedmiotem niniejszego sporu konsumenckiego z nami.

Mogą Państwo również skorzystać z platformy internetowej utworzonej przez Komisję Europejską pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, aby złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych od nas oraz znaleźć alternatywny organ rozstrzygania sporów.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Przy zawieraniu umowy wykorzystywane są środki porozumiewania się na odległość (w szczególności Internet). Użytkownik ponosi koszty związane z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość (w szczególności koszty połączenia internetowego lub rozmów telefonicznych). Koszty te nie różnią się od normalnej stawki.

O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja dotycząca umowy między nami będzie odbywać się w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, listu poleconego lub osobiście. Ze swojej strony, dostarczymy na adres e-mail podany w zamówieniu lub koncie użytkownika.

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest (lub stanie się) nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, zastosowanie ma postanowienie, które jest najbliższe znaczeniowo nieważnemu, nieskutecznemu lub niewykonalnemu postanowieniu. Nieważność, nieskuteczność lub niewykonalność jednego z postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień. Zmiany lub uzupełnienia umowy (w tym warunków) mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej.

Niniejsze warunki są ważne i obowiązują od 1 stycznia 2021 roku.

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś?

Zadzwoń do nas, wyślij e-mail lub Instagram. Więcej informacji tutaj. Chętnie pomożemy Ci we wszystkim!