Procedura składania skarg

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby złożyć u nas skargę.
Jeśli nie znajdą Państwo tego, czego szukają, prosimy o kontakt z nami.

Skargi należy przesyłać na adres

OMV iDent
Jižní 2513/16
370 10 Czeskie Budziejowice (České Budějovice)


Niniejsza procedura reklamacyjna reguluje sposób i warunki reklamacji wad towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego iDent-System.pl od naszej firmy

Delina International s.r.o.
ICKO: 09263969, DIC: CZ09263969
Vítkova 188/22, Praga 186 00
E-mail kontaktowy: info@ident-system.pl

1. Za jakie wady jesteśmy odpowiedzialni?

Jako sprzedawca odpowiadamy za to, że towar jest wolny od wad w momencie jego odbioru. Oznacza to, że towar nie jest wadliwy w momencie odbioru, w szczególności:

posiada cechy, które zostały uzgodnione między nami, które opisaliśmy lub których mogli Państwo oczekiwać w związku z charakterem towaru i na podstawie reklamy;
jest w odpowiedniej ilości, miarce lub wadze;
jest zgodny z wymogami prawa;
towar nadaje się do podanego przez nas celu lub do celu, do którego zakupiony towar jest zwykle używany;
towar jest wadliwy również wtedy, gdy dostarczymy Państwu towar inny niż uzgodniony między nami;
odpowiada jakości uzgodnionej między nami lub, w stosownych przypadkach, jakości wymaganej przez obowiązujące i skuteczne prawo dla tego rodzaju towarów; oraz
jest wolny od wad prawnych, tzn. towar nie jest obciążony prawami majątkowymi osób trzecich, a do towaru dołączone są dokumenty i papiery niezbędne do prawidłowego korzystania z towaru.

Ponadto ponosimy odpowiedzialność wobec konsumentów za to, że wady te nie wystąpią w okresie gwarancyjnym. Jeśli nie jesteś konsumentem, nie masz prawa do ustawowego okresu gwarancji zgodnie z artykułem 2. Artykuł 2 ma zastosowanie wyłącznie do konsumentów.

Nie udzielamy żadnej gwarancji jakości poza okresem gwarancji konsumenckiej.

W przypadku przedsiębiorcy roszczenia z tytułu wadliwego wykonania zobowiązania przysługują tylko wtedy, gdy wada towaru istniała w chwili przejścia ryzyka uszkodzenia towaru, nawet jeśli ujawniła się ona dopiero później. Jeśli wada wystąpi w wyniku naruszenia jednego z naszych obowiązków, również w takim przypadku przysługują Państwu prawa z tytułu wadliwego wykonania umowy.

Różnice w odcieniach kolorów w rzeczywistości i na elektronicznych urządzeniach wyświetlających nie są uważane za wadę towaru. Jeżeli towar nie odpowiada Państwa oczekiwaniom, mają Państwo prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru zgodnie z art. 5 Ogólnych Warunków Handlowych, jeżeli są Państwo konsumentami.

Jeżeli jesteś konsumentem i wada towaru ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru, towar uznaje się za wadliwy w momencie otrzymania.

2. Jaki jest okres gwarancji?

Okres gwarancji trwa do daty minimalnej trwałości podanej na towarze, a w przypadku towarów łatwo psujących się – tak długo, jak długo towar może być używany.

O ile data minimalnej trwałości nie jest wskazana na towarach i o ile charakter towarów nie wskazuje inaczej, okres gwarancji dla towarów konsumpcyjnych wynosi dwadzieścia cztery miesiące od daty otrzymania towarów.

Należy pamiętać, że w przypadku wymiany towaru, nowy towar nie będzie podlegał nowemu okresowi gwarancji. W takim przypadku okres gwarancji ulega jednak przedłużeniu o czas, w którym nie mogli Państwo korzystać z towaru z powodu wady, czyli w szczególności o czas, w którym towar znajduje się u nas z powodu reklamacji.

3. Jakie prawa przysługują Ci z tytułu wadliwego wykonania?

Twoje prawa wynikające z wadliwego wykonania umowy są regulowane przez Kodeks Cywilny, w szczególności przez §§ 2099 do 2117, a jeśli jesteś konsumentem, także przez §§ 2165 do 2174.

A. Jeśli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą:

Jeśli wada istniała lub uznaje się, że istniała w momencie odbioru towaru, przysługują Państwu następujące prawa z tytułu wadliwego wykonania umowy.

Jeżeli wada towaru stanowi istotne naruszenie umowy, przysługują Państwu następujące prawa z tytułu wadliwego wykonania umowy:

Usunąć wadę poprzez dostarczenie nowej rzeczy bez wady lub poprzez dostarczenie brakującej rzeczy;
rozsądny upust od ceny zakupu; lub
odstąpienie od umowy.

W przypadku istotnego naruszenia umowy należy w momencie zgłoszenia wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady poinformować nas, które prawo do wadliwego wykonania zostało wybrane. Należy pamiętać, że jeśli tego nie zrobisz, będziesz miał prawo tylko do praw, które byłyby dostępne dla Ciebie w przypadku nieistotnego naruszenia umowy. Dokonany przez Państwa wybór może być zmieniony tylko w porozumieniu z nami.

Jeśli nie usuniemy wady w rozsądnym terminie, możesz zamiast usunięcia wady zażądać stosownego rabatu od ceny zakupu lub odstąpić od umowy.

Jeżeli wada towaru jest nieistotnym naruszeniem umowy, mogą Państwo żądać:

naprawić wadę; lub
rozsądny rabat od ceny zakupu.

Jeżeli nie usuniemy wady w terminie lub odmówimy jej usunięcia, mogą Państwo żądać obniżenia ceny zakupu lub odstąpić od umowy. Dokonany przez Państwa wybór może być zmieniony tylko w porozumieniu z nami.

Zwracamy uwagę, że dopóki nie skorzystają Państwo z prawa do obniżki ceny zakupu lub nie odstąpią od umowy, jesteśmy uprawnieni do dostarczenia Państwu brakującego towaru lub do usunięcia wady prawnej (w szczególności do dostarczenia brakujących dokumentów).

Nie mogą Państwo żądać wymiany towaru lub odstąpienia od umowy, jeśli nie mogą Państwo zwrócić towaru w stanie, w jakim go otrzymaliście. Nie dotyczy to sytuacji, gdy:

nastąpiła zmiana stanu w wyniku kontroli mającej na celu wykrycie wady rzeczy;
używałeś przedmiotu przed wykryciem wady;
działaniem lub zaniechaniem nie spowodowali Państwo niemożności zwrotu rzeczy w niezmienionym stanie; lub
sprzedaliście Państwo rzecz przed wykryciem wady, zużyliście ją lub zmieniliście w trakcie normalnego użytkowania; jeśli nastąpiło to tylko częściowo, powinniście Państwo zwrócić nam to, co jeszcze możecie zwrócić i wynagrodzić nam to w zakresie, w jakim odnieśliście Państwo korzyść z użytkowania rzeczy.

B. Tylko jeśli jest się konsumentem:

Jeżeli wada towaru konsumpcyjnego wystąpi w okresie gwarancji, przysługują Państwu prawa z tytułu wadliwego wykonania umowy określone poniżej:

(a) Mają Państwo prawo do wymiany towaru, jeśli:

towar traci w okresie gwarancyjnym którąkolwiek z cech wymienionych w art. 1 procedury reklamacyjnej i nie jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady;
wada jest nie do naprawienia.

Wymiany nie można żądać w przypadku towarów sprzedawanych po niższej cenie lub jeśli wymiana byłaby nieproporcjonalna do charakteru wady. Zamiast tego, możesz ubiegać się o rozsądną zniżkę.

b) Masz prawo do rozsądnego rabatu od ceny zakupu, jeśli

nie wybierają Państwo prawa do odstąpienia od umowy lub wymiany wadliwego towaru;
nie jesteśmy w stanie wymienić towaru (np. towar nie jest już produkowany);
nie naprawimy sytuacji w rozsądnym czasie, lub gdy naprawienie tej sytuacji sprawiłoby Państwu znaczne trudności; lub
rzecz ma wadę, za którą jesteśmy zobowiązani zapłacić i jest to rzecz sprzedana po niższej cenie.

(c) mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli

wada jest nie do naprawienia;
nie jesteśmy w stanie wymienić towaru (np. towar nie jest już produkowany); lub
nie jest możliwa wymiana wadliwego towaru na towar bez wad.

4. Kiedy nie można skorzystać z praw wynikających z wadliwego wykonania umowy?

Prawo do wadliwego wykonania umowy nie przysługuje, jeżeli:

wiedziałeś o wadzie przed przyjęciem dostawy;
spowodowałeś wadę; lub
upłynął okres gwarancji.

Ponadto roszczenia z tytułu gwarancji i odpowiedzialności nie dotyczą:

zużycie wynikające z normalnego użytkowania;
rzeczy sprzedane po niższej cenie – tylko w odniesieniu do wady, dla której uzgodniono niższą cenę; lub
jeżeli wymaga tego charakter towarów.

5. Jak postępować w przypadku reklamacji?

Reklamację należy zgłosić do nas bez zbędnej zwłoki po wykryciu wady. Zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów przyjmujemy reklamacje:

w naszej siedzibie;
w naszym miejscu prowadzenia działalności.

Zalecana procedura reklamacyjna:

Aby przyspieszyć przetwarzanie danych, możesz poinformować nas o tym wcześniej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie;
Jednocześnie zaleca się poinformowanie nas, jakie uprawnienia wybrali Państwo w związku z wadliwym wykonaniem, tzn. czy są Państwo zainteresowani wymianą towaru, odstąpieniem od umowy, obniżeniem ceny zakupu lub innymi uprawnieniami zgodnie z niniejszą procedurą reklamacyjną i kodeksem cywilnym;
dostarczą nam Państwo reklamowane towary (inaczej niż za pobraniem, czego nie akceptujemy), a przy wysyłce towarów zalecamy zapakowanie ich w odpowiednie opakowanie, aby nie uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu;
dla ułatwienia procedury zaleca się dołączenie dowodu zakupu towaru lub dokumentu podatkowego – faktury, jeśli została wystawiona, lub innego dokumentu potwierdzającego zakup towaru, wraz z opisem wady i propozycją rozwiązania reklamacji.

Niedopełnienie któregokolwiek z powyższych kroków lub nieprzedłożenie któregokolwiek z powyższych dokumentów nie wyklucza pozytywnego rozstrzygnięcia roszczenia zgodnie z warunkami ustawowymi.

Momentem zgłoszenia reklamacji jest moment, w którym zostaliśmy powiadomieni o wystąpieniu wady i skorzystaliśmy z uprawnienia do odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej.

Decyzję w sprawie otrzymanej skargi podejmujemy niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu potrzebnego na profesjonalną ocenę wady, który jest rozsądny w zależności od rodzaju produktu lub usługi. Reklamacje, w tym usunięcie wady, będą załatwiane bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji, chyba że uzgodnimy dłuższy termin.

W przypadku zgłoszenia roszczenia, wydamy Państwu pisemne potwierdzenie, kiedy skorzystali Państwo z prawa, jaka jest treść roszczenia i jakiego sposobu rozpatrzenia roszczenia Państwo żądają; a także wydamy Państwu (po rozpatrzeniu roszczenia) potwierdzenie daty i sposobu rozpatrzenia roszczenia lub pisemne uzasadnienie odrzucenia roszczenia.

Zgodnie z kodeksem cywilnym przysługuje Państwu prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z reklamacją towaru. Należy pamiętać, że z prawa do zwrotu tych kosztów należy skorzystać w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu, w którym należało zgłosić nam wadę.

Niniejsza Procedura Reklamacji jest ważna i obowiązuje od 1.1.2021 r.

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś?

Zadzwoń do nas, wyślij e-mail lub Instagram. Więcej informacji tutaj. Chętnie pomożemy Ci we wszystkim!